Okategoriserade

Företags – och samarbetsansvarig

Företags- och samarbetsansvarig - vad är det?

 

Under Höstmötet kommer Stadgas styrelse 2019 föreslå att en till styrelsepost läggs till i styrelsen fr.o.m 2020. För att inte alltför mycket tid av Höstmötet ska gå till att presentera den nya styrelseposten och diskutera behovet av den, önskar jag att de som är intresserade av posten skulle dyka upp på Höstmötesinfot den 5.11. Om du inte kan närvara där, följer här en sammanfattning på posten och behovet av den.

Så, företags- och samarbetsansvarig. Vad är det och varför behövs det?

Tanken bakom instiftandet av den nya posten grundar sig i Stadgas växande verksamhet och förändringarna i finansieringen av föreningens verksamhet. Styrelsens verksamhet behöver omorganiseras så att att Stadga ska klara av utmaningen att fortsätta växa, fastän våra inkomster minskar. Stadgas styrelse på 7 personer är dessutom den minsta styrelsen bland de juridiska föreningarna, och eftersom Stadga starkt försöker frångå tankesättet att vi är ”en så liten och ung förening”, behöver föreningens verksamhet stödas av en struktur som gör tillväxt möjlig.

Företags- och samarbetsansvariga skulle ta över vissa uppgifter från övriga styrelseposter, så att alla styrelsemedlemmar ska kunna fokusera bättre på sitt huvudsakliga ansvarsområde. Såsom postens namn säger, kommer tyngdpunkten i posten ligga på samarbetet mellan Stadga och företag och vänföreningar. För att Stadgas verksamhet ska kunna hållas på samma nivå som tidigare även utan prepkurs, kommer företags-och samarbetsansvariga upprätthålla, förbättra och utveckla redan existerande företagssamarbeten, samt hitta nya företag som är intresserade av att samarbeta med Stadga. Den här uppgiften har tidigare legat på ordförande ensam, och det är inte ändamålsenligt. Till ordförandes uppgifter hör så mycket annat än att utveckla samarbeten, och resulterar i att ordförande inte kan lägga så mycket tid på företagssamarbeten som skulle behövas. I praktiken skulle denna förändring innebära att företags- och samarbetsansvariga gör samarbetsavtalen tillsammans med ordförande, och håller kontakt med företagen och koordinerar samarbetet med dem. Det här kommer även att frigöra tid hos ordförande för att fokusera på organiserandet av Stadgas verksamhet och planera inför Stadgas framtid, så som är meningen.

Under ”samarbete med vän-och systerföreningar” kommer ligga att direkt koordinera det samarbetet. I praktiken innebär det att företags- och samarbetsansvariga koordinerar evenemangen med en annan förening, och det endast kommer att ligga på evenemangsansvariga att ordna själva evenemanget. Detta kommer att lätta på arbetsbördan hos evenemangsansvariga, och ändra på posten i enlighet med hur den ser ut hos andra föreningar. Företags- och samarbetsansvariga kommer även att samarbeta nära med projektansvariga. Det kommer fortsättningsvis ligga på projektansvariga att ordna större evenemang och projekt inom Stadga, såsom tidigare, men när det finns behov av samarbete med en annan part finns företags-och samarbetet där för att hjälpa till. Det kommer även ge projektansvarige mer tid att faktiskt planera själva evenemanget.

Eftersom den nya posten kommer ha ett så nära samarbete med företag, kommer denna även ta över exkursionerna, både inrikes-och utrikesexkursionerna, av studieansvariga. Studieansvarigas hela koncentration och ork kommer även att behövas till intressebevakning inom ÅA. Det har säkert inte undgått någon att saker inte fungerar som de ska på ÅA, och det här förutsätter väldigt mycket jobb av studieansvariga. Därav vill vi lätta på dennes arbetsbörda, och flytta bort ”extra” uppgifter från posten.

I och med förändringarna i posterna, kommer Resekommittén i framtiden flyttas till företags-och samarbetsansvariga. Kommittéen kommer även att ansvara för att ordna inrikesexkursioner.

Företags- och samarbetsansvariga kommer även bli medlem i projektkommittéen, vilken även i fortsättningen kommer att ledas av projektansvariga. Projektkommittéen kommer inte längre ha ansvar för medlemsprodukter. Detta ansvar kommer flyttas till en ny kommittée, Produktkommittéen, som kommer ligga under sekreteraren. Sekreteraren kommer även ta över ansvaret för medlemsprodukterna.

Akademiska kommittéen kommer i framtiden att enbart fokusera på akademiska ärenden och stöda studieansvariga i sitt jobb, såsom ordnandet av seminarier och intressebevakning samt organisera samarbetet med Åa. Ordförande kommer fortsättningsvis sitta med i akademiska kommittéen, som även kommer koordinera mentorsverksamheten.

Lämna ett svar