Historia

Svenskspråkiga juridikstuderandenas gemenskap i Åbo sedan 1996

Rättsvetenskap har kunnat studeras i Åbo ända sedan den Kungliga Akademien i Åbo grundades år 1640. Det nuvarande endast svenskspråkiga Åbo Akademi vi känner till idag grundades 1918, och även då fanns juridiken med i bilden. Fram till 1996 hade det varit möjligt att avlägga vicenotarieexamen vid universitetet, som var en fristående samhällsvetenskaplig examen som gav behörighet till olika tjänster inom olika förvaltningsämbeten. Rättsnotarieutbildningen vid Åbo Akademi etablerades 1996 i samband med den nya förordningen om juridiska examina. Till skillnad från vicenotarieexamen är rättsnotarieexamen en lägre högskoleexamen i juridik. Ämnesförening Stadga r.f. blev genom dess grundande år 1996 en förening som bevakade både vice- och rättsnotariestuderandenas intressen.

Tanken bakom att grunda Stadga var att juridikstuderandena vid Åbo Akademi inte riktigt kände sig hemma i Statsvetenskapliga klubben och Lex vid det finskspråkiga Åbo universitetet kändes för stort, även om flera rättsnotariestuderande var medlemmar i dessa. Konstituerande möte hölls 16.12.1996 på Domvillan, men föreningen registrerades officiellt först 22.9.1997. Som Stadgas första kurator valdes juris doktor Henry Lönnfors. Rätten att studera juridik vid Åbo Akademi var ingen självklarhet och utbildningen stötte på en hel del motstånd av personer som ansåg att Helsingfors universitets monopolställning att utbilda svenskspråkiga jurister i Helsingfors och Vasa var mer än tillräckligt. Efter hårt arbete från Åbo Akademi och Åbo Universitet fick rättsnotarierna rätt att fortsätta sina juris magisterstudier vid Åbo Universitet. År 2006 beslöt Helsingfors juridiska fakultetsråd grunda en kvot på högst 10 rättsnotarier, som efter slutförda studier i Åbo får tillträde till magisterstudier vid Helsingfors universitet. År 2014 blev Stadga medlem i Finlands Juristförbund och stadgeiter blir automatiskt genom sitt medlemskap i föreningen även studerandemedlemmar – eller Oikkarin - i Juristförbundet. Stadga (rättsvetenskap) är en av de tre ämnesföreningarna inom Fakulteten för samhällsvetenskaper och ekonomi tillsammans med Merkantila klubben (Handelshögskolan) och Statsvetenskapliga klubben vid Åbo Akademi.

Stadga fick sitt eget kansli år 2007 i Domvillan och tiden med städskrubben som hittills varit i bruk blev historia. Utrymmet på ringa åtta kvadratmeter fungerade som mötespunkt för medlemmarna med regelbundna öppethållningstider. Renoveringen av Domvillan ledde till att Stadga i några år hade sitt kansli i andra utrymmen på campus. Kansliet befann sig i Domus, Reuterska huset och ASA-huset innan det år 2016 äntligen fick återvända hem till Domvillan. Stadga fick det före detta Domvillans kansli som på grund av personalförändringar blivit ledigt.

Under sina första tjugo år har föreningens verksamhet utvecklats och blivit större och i dagens läge ordnar Stadga fortsättningsvis men i allt större grad olika seminarier, sitser, fester, exkursioner och inte minst årsfesten som ordnas i mitten av oktober. Idag är Stadga en naturlig del av juridikstuderandenas studieliv vid Åbo Akademi och har närmare 200 ordinarie medlemmar. Traditioner bevaras och upprätthålls samtidigt som nya skapas och utvecklas i den bästa Stadga-andan vi alla älskar.

Källa: Stadga 1997-2011 En historik