Dataskyddsbeskrivning

Ämnesföreningen Stadga är en registrerad förening och bör därmed följa föreningslagen (503/1989). Lagen föreskriver att styrelsen i en förening ska föra förteckning över föreningens medlemmar. Europeiska unionens allmänna dataskyddsförordning (GDPR) trädde i kraft den 25 maj 2018 och gäller alla organisationer som behandlar personuppgifter. Syftet med dataskyddsförordningen är att skapa transparens mellan den som ger sina personuppgifter och den som ansvarar över personuppgifterna. Med personuppgifter avses all information som kan kopplas till en enskild individ.

1. Personuppgiftsansvariga föreningens namn och kontaktuppgifter

Ämnesföreningen Stadga (härefter Stadga) är gemensamt personuppgiftsansvarig med Finlands Juristförbund ry (härefter Juristförbundet)

Ämnesföreningen Stadga r.f.

styrelsen@stadga.fi

Domvillan, Gezeliusgatan 2, 20500, Åbo

Finlands Juristförbund ry

palvelut@lakimiesliitto.fi

Nylandsgatan 4-6 B, 00120 Helsingfors

2. Kontaktperson

Sekreterare Matilda Rosling

sekreterare@stadga.fi

3. Föreningen skyldighet att tillhandahålla uppgifter

Föreningslagen föreskriver att Stadga ska upprätta en förteckning över föreningens medlemmar. Ifall uppgifter inte lämnas in är medlemskap i föreningen inte möjlig.

4. Medlemsregistrets ändamål och den lagliga grunden

Medlemsregistrets ändamål är att möjliggöra och dokumentera föreningens verksamhet och organisation samt att förverkliga föreningens och medlemmarnas rättigheter och skyldigheter.

Den rättsliga grunden för medlemsregistret är artikel 6.1.c (rättsliga förpliktelser) och artikel 9.2.d (behandling av särskilda kategorier av personuppgifter). Beträffande nationell lagstiftning finns stadganden i föreningslagen och bokföringslagen.

Syftet med behandlingen av personuppgifter är för att förverkliga delgivning av information angående föreningens verksamhet, intressebevakning samt delgivning av annan relevant information. Personuppgifter på föreningens alumner används för att informera samtliga om föreningens verksamhet som berör alumnerna.

Andra personuppgifter kan samlas in i anslutning till anmälan för evenemang och annat program som föreningen ordnar. Personuppgifterna används till den grad det är ändamålsenligt för det specifika evenemangets förverkligande.

5. Mottagare av personuppgifterna

Personuppgifterna hanteras av Ämnesföreningen Stadgas styrelse. Personuppgifterna hanteras av den styrelsemedlem som behöver uppgifterna för att kunna förverkliga sitt uppdrag. Personuppgifterna är även tillgängliga för Suomen Lakimiesliitto – Finlands Juristförbund ry för att förverliga studerandemedlemskapet i förbundet. Stadga utlämnar personuppgifter när utlämningen kan anses nödvändig för förverkligandet av föreningens rättigheter, för skydd av den vars personuppgifter det är frågan om eller någon annan, för undersökning av missbruk eller för avgivande av svar på begäran av myndighet.

Stadga utlämnar inte personuppgifter till områden utanför EU eller EES.

6. Personuppgifternas lagringsperiod

Uppgifterna lagras så länge som det är ändamålsenligt för medlemskapets fortgående och raderas därefter. Den som önskar ta del av, korrigera, uppdatera eller radera uppgift som berör en själv måste genom en skriftlig begäran meddela detta till kontaktpersonen (punkt 2) per e-post (sekreterare@stadga.fi)

8. Ändring av dataskyddsbeskrivningen

Stadga förbehåller sig rätten att göra ändringar till denna dataskyddsbeskrivning. Den uppdaterade versionen kommer att finnas tillgänglig på Stadgas kansli samt på föreningens hemsida.

7. Klagomål

Personer som finns upptagna i Stadgas medlemsregister har rätt att inge klagomål till Dataskyddsmyndigheten (http://www.tietosuoja.fi/sv/).