Intressebevakning

Stadga strävar efter att vara aktiv inom intressebevakningen både inom studierna samt arbetslivet. Syfte är att befrämja medlemmarnas intressen samt gynna juridiska utbildningen vid Åbo Akademi såväl nationellt som internationellt. Största delen av Stadgas intressebevakning sker genom Finlands Juristförbund, Kårfullmäktige samt i Fakultetsrådet för samhällsvetenskaper och ekonomi, dit också rättsvetenskaperna hör. Angående studierna vid Turun Yliopisto sker intressebevakningen i samarbete med Lex ry.

Intressebevakningen i Finlands Juristförbund sker främst genom studerandeutskottet där Stadgas sittande ordförande samt förra årets ordförande är representerade. I Juristförbundet fungerar utöver detta även flera andra olika utskott, i vilka det förutom juristmedlemmar också finns studeranderepresentation.  Alla som är studerandemedlemmar i Finlands Juristförbund har behörighet att ansöka om att bli studeranderepresentanter i ett utskott. I utskotten har man som studerandemedlem en unik möjlighet att bekanta sig med juristkårens intressebevakningsarbete, få nya synvinklar på aktuella frågor inom olika sektorer samt lära känna jurister som är verksamma inom Juristförbundet. Studeranderepresentanterna väljs för en period på ett år. Stadga meddelar alltid när utskottsplatser lediganslås.

Stadgas interna högskolepolitiska organ är Akademiska kommittén, som leds av ordförande och studieansvariga. Kårfullmäktige är Studentkårens högsta beslutsfattande organ, där medlemmarna väljs i det så kallade KårvaletFakultetsrådet för samhällsvetenskaper och ekonomi gör beslut angående bland annat fakultetens strategi, anställningar, riktlinjer och kursutbud. Studeranderepresentanterna väljs för en mandatperiod på 2 år.