Stadgar

1 § Föreningens namn, hemort och språk

Föreningens namn är Ämnesföreningen Stadga r.f. och dess hemort är Åbo. Föreningens språk är svenska.

 

2 § Syfte

Föreningen är en obunden ämnesförening för rättsnotariestuderande vid Åbo Akademi samt för utexaminerade rättsnotarier från Åbo Akademi, vilka bedriver studier för juris magisterexamen. Dess syfte är att gynna och utveckla den juridiska utbildningen vid Åbo Akademi, att fungera som intresseorganisation för föreningens medlemmar samt att befrämja medlemmarnas yrkesfärdigheter. Föreningens verksamhet eftersträvar inte att ge medlemmarna omedelbar ekonomisk fördel.

 

3 § Verksamhetsformer

För att förverkliga sitt syfte håller föreningen möten samt kan anordna föredrags-, diskussions- och skolningstillfällen ävensom seminarier och fritidsaktiviteter. Föreningen kan bedriva serviceverksamhet, riktad till föreningens medlemmar, såsom tutor- och studiesocial verksamhet, samt upprätthålla tentamensarkiv. Föreningen kan också ordna exkursioner för föreningens medlemmar samt ge ut en medlemstidning.

Föreningen håller kontakt med motsvarande organisationer i andra högskolor samt kan idka informationsverksamhet och studierådgivning även utanför Åbo Akademi. Föreningen kan ansöka om medlemskap i andra organisationer, ifall detta gynnar förverkligandet av föreningens syfte.

För att stöda sin verksamhet kan föreningen anordna preparandkurser avsedda för inträdessökande, mottaga donationer och testamenten, äga och förvalta fast och lös egendom samt med vederbörligt tillstånd anordna avgiftsbelagda nöjestillställningar, lotterier, basarer och med dem jämförbara evenemang.

 

4 § Medlemmar

Som ordinarie medlem i föreningen kan antas rättsnotariestuderande vid Åbo Akademi samt utexaminerade rättsnotarier från Åbo Akademi som bedriver studier för juris magisterexamen. Om förutsättningarna för medlemskap uppfylls antas medlem vid erläggande av medlemsavgift och när styrelsen har godkänt medlemmen.

Styrelsen kan som understödsmedlem godkänna en person eller ett samfund med rättshandlingsförmåga, vilken vill understöda föreningens verksamhet. Föreningsmötet kan utse hedersmedlemmar, som är befriade från medlemsavgift.

En medlem har rätt att träda ut ur föreningen genom att skriftligen anmäla sitt utträde till styrelsen eller till dess ordförande eller genom att anmäla sitt utträde i föreningsmötets protokoll.

De ordinarie medlemmarnas och understödsmedlemmarnas medlemsavgifter bestäms av decembermötet.

 

5 § Medlemsförteckning

Styrelsen ska föra en förteckning över föreningens medlemmar. I förteckningen ska införas varje medlems fullständiga namn och hemort.

 

6 § Styrelsen

Till föreningens styrelse hör en ordförande, sekreterare och en kassör samt minst två (2) och högst sex (6) andra medlemmar. Styrelsen väljer inom sig en viceordförande som under verksamhetsåret sköter ordförandes uppgifter då denne är förhindrad.

Styrelsen upprättar en skriftlig arbetsordning som fastställs på mandatperiodens första styrelsemöte.

Styrelsens mandatperiod är ett kalenderår.

Styrelsen är beslutför när minst hälften av dess medlemmar, ordförande eller viceordförande medräknad, är närvarande. Som styrelsens beslut antas den mening som understöds av mer än hälften av de närvarande styrelsemedlemmarna. Ordförandens åsikt avgör vid lika röstetal, vid personval och sluten omröstning avgör lotten.

Till medlem av styrelsen kan väljas en ordinarie medlem som bedriver studier för rättsnotarieexamen vid Åbo Akademi eller juris magisterexamen vid Åbo universitet.

En styrelsemedlem kan utträda ur styrelsen genom att skriftligen meddela styrelsen om detta. Om så sker kan styrelsen komma överens om uppdelningen av styrelsemedlemmens uppgifter inom styrelsen eller vid ett extra föreningsmöte välja en ny styrelsemedlem för återstående mandatperiod. Om styrelsemedlem inte längre uppfyller de krav som ovan nämns utträder personen ur styrelsen.

Styrelsemötena är öppna för alla medlemmar. Vid styrelsemötena har närvarande medlemmar yttranderätt. Rösträtt har dock endast styrelsemedlemmarna.

 

7 § Kurator

Till föreningens kurator väljs en person som har anknytning till den rättsvetenskapliga utbildningen vid Åbo Akademi eller som avlagt vice- eller rättsnotarieexamen vid Åbo Akademi. Kuratorns mandatperiod är två kalenderår.

Kuratorn ska handleda styrelsen i dess arbete och har rätt att närvara vid föreningens och styrelsens möten och där yttra sig.

 

8 § Tecknande av föreningens namn

Föreningens namn tecknas antingen av styrelsens ordförande eller av två (2) styrelsemedlemmar tillsammans.

 

9 § Räkenskapsperioden och verksamhetsgranskning

Räkenskapsperioden är ett kalenderår.

Bokslutet med därtill hörande handlingar ska tillställas verksamhetsgranskarna senast tre (3) veckor före vårmötet. Verksamhetsgranskarna ska avge sin skriftliga berättelse till styrelsen senast två (2) veckor före vårmötet.

Föreningen har två (2) verksamhetsgranskare samt en (1) verksamhetsgranskarsuppleant.

Verksamhetsgranskarna och suppleanten väljs av föreningens höstmöte.

Verksamhetsgranskarnas och verksamhetsgranskarsuppleantens mandatperiod är ett kalenderår.

 

10 § Sammankallande av föreningsmöten

Föreningsmöten sammankallas av styrelsen. Kallelsen ska ske senast sju (7) dagar före mötet på föreningens anslagstavla, genom kallelsebrev eller med e-post till den som meddelat e-post adress.

 

11 § Föreningsmöten

Föreningens ordinarie möten är vårmötet, som hålls före utgången av februari månad, höstmötet, som hålls före utgången av november månad samt decembermötet som hålls inom december månad. Närmare tidpunkt bestäms av styrelsen.

Föreningsmötena är beslutföra när mötena är sammankallade enligt stadgarna.

Extra möte hålls, ifall styrelsen anser att orsak därtill föreligger eller ifall minst en tiondedel (1/10) av föreningens ordinarie medlemmar skriftligen anhåller därom av styrelsen för behandling av uppgivet ärende. Mötet ska hållas inom en (1) månad från att anhållan tillställs styrelsen.

Vid föreningsmöten har varje ordinarie medlem en (1) röst. Som mötets beslut antas den mening som understötts av mer än hälften av de angivna rösterna, ordförandens röst avgör vid lika röstetal och vid sluten omröstning avgör lotten.

Hedersmedlemmar samt understödsmedlemmar har rätt att närvara och yttra sig vid föreningens möte. Rösträtt har dock endast de ordinarie medlemmarna.

Personval förrättas genom sluten omröstning. Den kandidat som i valet har fått minst hälften av de avgivna rösterna blir vald. Har ingen av kandidaterna fått majoriteten av de avgivna rösterna, ska nytt val förrättas mellan de två kandidater som fått flest röster. Den kandidat som i det nya valet har fått flest röster väljs. Vid lika röstetal vid personval avgör lotten.

 

12 § Ärenden som behandlas vid föreningsmöten

Vid föreningens vårmöte ska behandlas åtminstone följande ärenden:

 1. Mötets öppnande;
 2. Val av mötesordförande, sekreterare, två protokolljusterare och två rösträknare;
 3. Konstaterande av mötets stadgeenliga sammankallande och beslutförhet;
 4. Presentation av bokslutet, verksamhetsgranskningsberättelsen och styrelsens

verksamhets­berättelse;

 1. Fastställande av bokslutet och verksamhetsberättelsen;
 2. Beviljande av ansvarsfrihet åt styrelsen och andra redovisningsskyldiga;
 3. Övriga ärenden

 

Vid föreningens höstmöte ska behandlas åtminstone följande ärenden:

 1. Mötets öppnande;
 2. Val av mötesordförande, sekreterare, två protokolljusterare och två rösträknare;
 3. Konstaterande av mötets stadgeenliga sammankallande och beslutförhet;
 4. Val av styrelseordförande samt andra styrelsemedlemmar för nästa mandatperiod;
 5. Val av kurator vart annat år, konstaterande av kuratorns fortsatta mandatperiod

vart annat år;

 1. Val av två (2) verksamhetsgranskare samt en (1) verksamhetsgranskarsuppleant för

nästa räkenskapsperiod;

 1. Övriga ärenden

 

Vid föreningens decembermöte ska behandlas åtminstone följande ärenden:

 1. Mötets öppnande;
 2. Val av mötesordförande, sekreterare, två protokolljusterare och två rösträknare;
 3. Konstaterande av mötets stadgeenliga sammankallande och beslutförhet;
 4. Presentation av verksamhetsplan och budget för nästa räkenskapsperiod;
 5. Fastställande av verksamhetsplan och budget för nästa räkenskapsperiod;
 6. Beslut om medlemsavgifters storlek;
 7. Övriga ärenden

Om en föreningsmedlem önskar att ett ärende tas upp för behandling vid ett föreningsmöte,

ska styrelsen meddelas om detta i så god tid att ärendet kan inkluderas i möteskallelsen.

 

13 § Upplösande av föreningen

Ifall föreningen upplöses ska föreningens medel användas till ett ändamål som gynnar dess syfte. Föreningens sista möte beslutar närmare om användningen.

 

14 § Medlemsrättigheter

Erhållna medlemsrättigheter bevaras.

 

15 § Övriga tillämpliga stadganden

Föreningslagen (1989/503) tillämpas i övrigt.