Yleinen

Stadgan kannanotto Åbo Akademin OTM-tutkintooikeudesta

Alunperin vuonna 1996 Åbo Akademiin perustetun oikeusnotaarin koulutuksen oli tarkoitus toimia vain osittaisena ratkaisuna ja ajan mittaan johtaa täysimittaiseen oikeudelliseen koulutukseen Suomen ainoassa ruotsinkielisessä yliopistossa. Åbo Akademin mahdollisuus kouluttaa oikeustieteen maistereita ei ainoastaan vastaisi Suomessa vallitsevaan pulaan kaksikielisistä juristeista, mutta on ennen kaikkea yhdenvertaisuuskysymys Åbo Akademin oikeusnotaarilinjan opiskelijoille. 

Me ainejärjestönä, jonka tarkoituksena on edistää ja kehittää oikeudellista koulutusta Åbo Akademissa, koemme tarkoituksenmukaisena tukea yliopistomme hakemusta oikeustieteen maisteriohjelman aloittamisesta.   

Oikeustieteen opinnot Suomessa koostuvat oikeusnotaarin ja oikeustieteen maisterin opinnoista ja suositeltu edistymistahti on 3+2 vuotta. Opiskelijat Åbo Akademin oikeusnotaarilinjalla ovat tällä hetkellä ainoa ryhmä oikeustieteen opiskelijoita, joille on turvattu ainoastaan mahdollisuus suorittaa kolmivuotinen oikeusnotaarin tutkinto eli oikeustieteen kandidaatin tutkinto. Jatkaakseen opintojaan, tulee opiskelijan suorittaa erillinen hakuprosessi oikeustieteen maisterin tutkintoon johtavaan koulutukseen muuhun oikeustieteelliseen tiedekuntaan. Mikäli Åbo Akademin opiskelijat haluavat suorittaa opintonsa suositellun edistymistahdin mukaisesti, tulee maisterihakuprosessin vuoksi oikeusnotaarin tutkintoon sisältyvien kurssien todellisuudessa olla käytynä jo 2,5 vuodessa. Käytännössä tämä johtaa usein tilanteeseen, jossa valmistuminen viivästyy opiskelijan lähettäessä tutkintopaperinsa eteenpäin 3,5 vuodessa pystymättä kuitenkaan puoleen vuoteen jatkamaan maisterivaiheen opintojaan.

Tällä hetkellä oikeustieteen maisterin tutkinto on mahdollista suorittaa ruotsiksi Helsingin yliopiston Helsingin tai Vaasan kampuksilla, mutta tullakseen hyväksytyksi opintolinjalle, tulee opiskelijan aineopintojen keskiarvon ja kandidaatintutkielman arvosanan olla vähintään 3. Toinen vaihtoehto opiskelijoillemme on hakea maisterivaiheeseen suomenkieliseen Turun yliopistoon, jolloin opiskelijan tulee kandidaatintutkielman keskiarvon lisäksi vuodesta 2022 eteenpäin osoittaa puhuvansa suomea valtakunnallisen kielikokeen hyvää arvosanaa vastaavalla taitotasolla. Kyseisten yliopistojen opiskelijoilla ei ole samanlaisia kriteerejä maisterivaiheeseen siirtymisen suhteen. Tämänhetkinen ongelma ei siis koostu kiintiöpaikkojen määrän vähäisyydestä (tällä hetkellä 20 paikkaa Turun yliopistoon ja 10 paikkaa Helsingin yliopistoon), vaan ensinnäkin epäreilusta asettelusta eri yliopistoissa opiskelevien oikeustieteen opiskelijoiden välillä sekä lisäkriteereistä ja muista näihin liittyvistä epävarmuustekijöistä Åbo Akademin opiskelijoille aiheutuva henkinen paine ja stressi.

 

Åbo Akademin opiskelijoiden opintorytmi ei katkea ainoastaan hakuprosessin vuoksi, vaan vaihtaessa yliopistoa myös sosiaalinen tukiverkosto ja Åbo Akademista opiskelijalle tuttu henkilöstö vaihtuu. Tämän lisäksi mikäli opintojaan haluaa jatkaa ruotsiksi, on edessä miltein väkisinkin muutto Helsinkiin tai Vaasaan uuteen ympäristöön. Mikäli lisäämme tähän yhtälöön arvosanojen suorituspaineet, itse hakuprosessin, oppimisympäristön ja sosiaalisen yhteisön muuttumisen, voimme todeta, että nykyinen malli on opiskelijoillemme sekä psyykkisesti että henkisesti erittäin raskas. Tästä syystä olemme sitä mieltä, että jokaisella opiskelijalla tulisi olla oikeus saada suorittaa opintonsa loppuun siinä yliopistossa mihin on alunperin tullut valituksi.

Edellä mainittu ongelma koskettaa tällä hetkellä noin 40% ruotsinkielisiä oikeustieteen opiskelijoita Suomessa. Åbo Akademissa on jo toimiva ja laadukas ruotsinkielinen oikeusnotaarin koulutus  ja mielestämme ainoa optimaalinen ja realistinen ratkaisu ongelmaan olisi Åbo Akademille oikeustieteen maisteriin johtavan koulutuksen tutkintoluvan myöntäminen. Tutkintoluvan myöntäminen ei ainoastaan turvaisi Åbo Akademin opiskelijoille jatkuvan koulutuksen maisteriopintoihin asti, vaan myös edistäisi oikeustieteen tutkimusta ruotsiksi Suomessa yhteistyössä Helsingin yliopiston kanssa. On ikävä tosiasia, että ruotsinkielisestä juridisesta osaamisesta, henkilöstöstä ja kirjallisuudesta on Suomessa pula. Pitkällä tähtäimellä uskomme kuitenkin, että Åbo Akademille tutkintoluvan myöntäminen on paras mahdollinen ratkaisu lisätäksemme ruotsin- ja kaksikielisen juridisen osaamisen määrää Suomessa. Täysimittainen oikeustieteen koulutusohjelma Turussa pystyisi myöskin vastaamaan kasvavaan kaksikielisten juristien tarpeeseen Varsinais-Suomessa ja Ahvenanmaalla. Mahdollisuuden kouluttautua oikeustieteen maisteriksi ruotsiksi Turussa toivotaan myös houkuttelevan yhä useamman ahvenanmaalaisen nuoren Ruotsiin lähdön sijasta kouluttautuvan ja pysyvän Suomessa.    

Nykyinen järjestelmä myös jättää käyttämättä suuren määrän potentiaalia. Täysimittainen oikeudellinen koulutus vahvistaisi myös poikkitieteellistä tutkimusta Åbo Akademissa. Erityisesti Åbo Akademin vahvaa juridista tietämystä ihmisoikeuskysymyksissä ja kansainvälisessä kaupassa hyödyntämällä voitaisiin mahdollistaa laajempi valikoima juridisia sivuainekokonaisuuksia myös kauppa- ja valtiotieteiljöille. Mikäli Åbo Akademi saisi tutkintoluvan, myös yhteistyötä Turun yliopiston kanssa voitaisiin lisätä. Tämä yhteistyö mahdollistaisi muun muassa opiskelijoille joustavan opinto-oikeuden avulla yhä sujuvamman tavan kehittää kielitaitoaan valitsemalla oman halun mukaan kursseja molemmilla kotimaisilla kielillä. Tämänhetkinen tilanne on myös yliopistojen rahoitusmallin kannalta epätarkoituksenmukainen, kun tiedekunnan odotetaan tarjoavan taloudellisesti kalleinta osaa koulutuksesta (oikeusnotaarin tutkinto) ilman että se voi tarjota osaa, joka tuottaa yliopistolle eniten tuloja (oikeustieteen maisterin ja tohtorin tutkinnot). 

Edellä mainittujen syiden perusteella koemme, että oikeustieteen maisteriin johtavan koulutuksen tutkintoluvan myöntäminen Åbo Akademille olisi toimivin ja tarkoituksenmukaisin ratkaisu taata kaikille oikeustieteen opiskelijoille yhtäläiset oikeudet. Tämän lisäksi uskomme, että ruotsinkielinen oikeustieteellinen tutkinto Åbo Akademissa tarjoaisi kauan odotetun täydennyksen jo olemassa olevaan kaksikieliseen tutkintoon Helsingin yliopistossa ja mahdollistaisi yhä enenevässä määrin yhteistyön yliopistojen välillä muun muassa oikeudellisen tutkimuksen osalta. Tällä tavoin pystyisimme myöskin varmistamaan, että ruotsinkielinen väestö nyt ja tulevaisuudessa tulee saamaan palvelua omalla äidinkielellään.

 

Me Stadgalaiset olemme äärimmäisen kiitollisia kaikille, jotka ovat mahdollistaneet ja olleet mukana projektissa. Samalla olemme toiveikkaita siitä, että Åbo Akademin hakemus hyväksytään.

 

Ämnesföreningen Stadga r.f.:n hallitus

 

Kannanottoon yhtyvät:

 

Åbo Akademis Studentkårenin hallitus

Åbo Akademin Merkantila Klubbenin hallitus

Åbo Akademin Statsvetenskapliga Klubbenin hallitus

Oikeustieteen ylioppilaiden yhdistys Lex ryn hallitus

Lämna ett svar