Magisterstudier

Magisterantagningsmöjligheter för rättsnotarier

Antagningskriterier hittas främst i studieinfo.fi-portalen, men också på universitetens egna webbsidor.
OBS! Man bör ta kontakt med de andra universiteten vid specifika frågor och oklarheter som gäller
antagningen. ÅA har inget med JM-antagningarna att göra och har t.ex. inte information om de sökandes
medelvitsord i tidigare JM-antagningar. ÅA kan inte heller ge någon bedömning av chanserna att bli
antagen till en JM-utbildning. Ansökan (elektroniskt ansökningsformulär) till magisterutbildningarna via http://studieinfo.fi/.

Ansökningstiden

Ansökningstiden för inhemska magisterprogram: 18.3-1.4.2020 kl. 15:00
*Ansökningstiden för internationella magisterprogram: 2.12.2019-22.1.2020 kl. 15:00

1) Fyra universitet i Finland utbildar juris magistrar:
– Åbo universitet (Åbo)
o Oikeustiede, oikeustieteen maisteri (2 v)
– Helsingfors universitet (Helsingfors eller Vasa)
o Magisterprogrammet i rättsvetenskap (undervisning på svenska), juris magister (2 år)
– Lapin yliopisto (Rovaniemi)
o Oikeustiede, oikeustieteen maisteri (2 v)
– Itä-Suomen yliopisto (Joensuu)
o Oikeustiede, oikeustieteen maisteri (2 v)
o Environmental Policy and Law*
2) Åbo Akademi erbjuder olika magisterutbildningar (dock ej juris magister), t.ex.:
– Politices magister i magisterprogrammet Utrikeshandel och kommersiell juridik
– Politices magister i magisterprogrammet International Law and Human Rights*
3) Juridisk examen utomlands – erkännande av examen:
–  Man kan avlägga examen som motsvarar juris magisterexamen utomlands, men bör då veta hur
man ska göra för att få examen erkänd i Finland.
4) Juridisk examen i Finland men jobb utomlands – erkännande av examen:
– Man kan jobba utomlands efter avlagd juris magisterexamen i Finland, men bör då veta hur man
ska göra för att få examen erkänd utomlands.

1) Juris magister
Åbo universitet – Oikeustiede, oikeustieteen maisteri (2 v)
https://studieinfo.fi/app/#!/korkeakoulu/1.2.246.562.17.27195406692
– 20 platser för ÅA:s rättsnotarier
– krav på minst vitsordet 3 för RN-avhandling:
”Ollakseen hakukelpoinen tulee hakijan haun perusteena olevan tutkinnon opinnäytetyön
arvosanan olla vähintään 3.”
– vid behov rangordning och gallring enligt medelvitsord för alla kurser i RN-examen:
”Mikäli kelpoisia hakijoita on kiintiön (20) ylittävä määrä, valitaan rättsnotarie-tutkinnon (A
86/1996) suorittaneet tai uuden rättsnotarie-tutkinnon (A 794/2004) suorittaneet hakijat
tiedekuntaan paremmuusjärjestyksessä seuraavasti:
Kaikkien rättsnotarie-tutkintoon sisältyvien opintojaksojen arvosanoista lasketaan keskiarvo.
Hakijan esittämien opintosuoritusten arvosanat muunnetaan tarvittaessa Turun yliopiston
rehtorin opintosuoritusten arvostelusta 1.8.2005 lukien antaman määräyksen mukaisesti
uudelle arvosteluasteikolle (1-5). Mikäli suorituksesta on annettu arvosana godkänd, se
vastaa arvosanaa 3. Mikäli toisen kotimaisen kielen suorituksesta on annettu arvosana goda
insikter, se vastaa arvosanaa 4. Mikäli toisen kotimaisen kielen suorituksesta on annettu
arvosana nöjaktiga insikter, se vastaa arvosanaa 2. Hakijat valitaan keskiarvon mukaisessa
pistejärjestyksessä. Tasapisteiden sattuessa ratkaisee RN-lopputyön arvosana. Jos tämäkin
on sama, hyväksytään tiedekuntaan kaikki samaan pistemäärään yltäneet.”
– deadline för bilagor: 8.4.2020 kl. 15:00
”Hakemuksen liitteet liitetään tiedostoina hakulomakkeelle viimeistään 8.4.2020 klo 15.00.
Tällöin myös haun edellytysten on viimeistään täytyttävä. Mikäli hakija ei voi liittää
kopiota tutkintotodistusta hakukelpoisuuden antavasta tutkinnosta em. määräaikaan
mennessä, hänen tulee toimittaa tutkinnon antavan korkeakoulun lausunto siitä, että kaikki
tutkintoon vaadittavat opinnot on suoritettu 8.4.2020 mennessä. Hakukelpoisuuden antavan
tutkinnon tulee olla päivättynä opiskelupaikan vastaanoton määräaikaan mennessä
15.7.2020, mikäli hakijalla ei ole ollut tutkintotodistusta hakemuksen liitteenä.”

Helsingfors universitet – Magisterprogrammet i rättsvetenskap (undervisning på
svenska), juris magister (2 år)
https://studieinfo.fi/app/#!/korkeakoulu/1.2.246.562.17.71721936517
– 10 platser för ÅA:s rättsnotarier, varav max. tre i Vasa och resten i Helsingfors
– krav på medelvitsord 3 i RN-examen och minst vitsord 3 för RN-avhandling:
”För dem som avlagt rättsnotarieexamen enligt examensförordningen 794/2004 motsvarar
vitsorden 1-5 direkt poängen 1-5. De vitsord som beaktas är vitsorden för de sammanlagt 15
obligatoriska studieperioder som ingår i ämnesstudierna samt vitsorden för övningsuppsats
samt rättsnotarieavhandling i den vetenskapliga specialiseringen. Placeringen i
rangordningen är enligt medeltalet; vid jämna poäng avgör vitsordet för
rättsnotarieavhandlingen. I fall också det är detsamma, antas alla studerande vid
antagningsgränsen som nått samma poängtal.
Ifall det i sökandes RN-examen ingår vitsord för studieperioder som avlagts annorstädes och
tillgodoräknats vid Åbo Akademi, beaktas dessa vitsord endast i den omfattning som de är
konverterade till den vitsordsskala som är i bruk vid Åbo Akademi för RN-examen.
För att bli antagen förutsätts att sökanden har minst medeltal 3,0 samt att vitsordet för det
skriftliga arbetet är minst goda kunskaper (examen enligt förordning 86/1996) eller att
vitsordet för RN-avhandlingen är minst 3 (examen enligt förordning 794/2004). Vitsordet för
det skriftliga arbetet räknas med i medeltalet.”
– Deadline för bilagor: 8.4.2020 kl. 15:00
”Bifoga följande dokument till din ansökan:
Utbildningsdokument:
– ditt examensbevis: rättsnotarieexamen vid Åbo Akademi (på svenska)
– ett officiellt studieutdrag: rättsnotarieexamen vid Åbo Akademi (på svenska)
Om den examen som ligger till grund för ansökan inte är klar, behöver du inte lämna in
examensbeviset i ansökningsskedet. Om du blir antagen är antagningsbeslutet i så fall
villkorligt och du får i antagningsbrevet anvisningar för hur du lämnar in det slutliga
examensbeviset. OBS! Det slutliga examensbeviset ska visas senast 14.8.2020.”

Lapin yliopisto – Oikeustiede, oikeustieteen maisteri (2 v)
https://studieinfo.fi/app/#!/korkeakoulu/1.2.246.562.17.53299342906
– 3 platser för ÅA:s rättsnotarier
– krav på medelvitsord 3 för vissa kurser i RN-examen och minst vitsord 3 för RNavhandling:
”Opiskelijat hyväksytään ilman valintakoetta rättsnotarie-tutkintotodistuksesta saatavien
pisteiden mukaisessa paremmuusjärjestyksessä siten, että huomioon otetaan hakijan
ilmoittaman 12 parhaan pakollisen opintojakson sekä mahdollisen RN-lopputyön (RNavhandling) arvosanat. (Hakija alleviivaa valitut opintojaksot opintosuoritusotteeltaan)
Arvosanat muunnetaan tarvittaessa asteikolle 1-5.
Hakijat valitaan heidän edellä mainitulla tavalla saamansa yhteispistemäärän mukaisessa
järjestyksessä suorittamaan oikeustieteen maisterin tutkintoa. Tasapisteiden sattuessa
ratkaisee RN-lopputyön arvosana. Jos tämäkin on sama, hyväksytään tiedekuntaan kaikki
samaan pistemäärään yltäneet. Valintatoimikunta ratkaisee tarvittaessa, miten
valintaperusteita sovelletaan hakijan opintosuoritusten pisteytykseen.
Hakijan opintomenestyksen keskiarvon on kuitenkin aina vastattava vähintään arvosanaa 3
ja lisäksi kirjallisen työn arvosanan on oltava vähintään 3.”
– Deadline för bilagor: 8.4.2020 kl. 15:00
”Kelpoinen hakemaan oikeustieteen maisterin tutkintoa suorittamaan on henkilö, joka on
suorittanut hakuajan päättymiseen (1.4.2020) mennessä […] Åbo Akademissa rättsnotarietutkinnon”

Itä-Suomen yliopisto – Oikeustiede, oikeustieteen maisteri (2 v)
https://studieinfo.fi/app/#!/korkeakoulu/1.2.246.562.17.86348958157
– 5 platser (gemensamt för ÅA, TY, HU och LY)
– inga krav på ett visst medelvitsord, men vid behov rangordning och gallring i första
hand enligt vägt medelvitsord för alla kurser i RN-examen och i andra hand :
”Valinta suoritetaan ensisijaisesti tutkintoon kuuluvien opintojen opintopisteillä painotetun
keskiarvon perusteella ja toissijaisesti opinnäytetyön arvosanan perusteella.”
– Deadline för bilagor: 8.4.2020 kl. 15:00
”Vaadittavat liitteet tulee tallentaa hakemukselle sähköisesti 8.4.2020 klo 15:00 mennessä.
Mikäli hakukelpoisuuden antavien opintojen ja tutkinnon suorittaminen on kesken hakuajan
päättyessä, tulee hakijan tallentaa hakemukselle jäljennös ed. mainittuun määräaikaan
mennessä suoritetuista opinnoista ja tutkinnoista. Tutkintotodistuksen kopio ja lopullinen
opintosuoritusote tulee toimittaa heti valmistumisen jälkeen, kuitenkin viimeistään 5.6.2020
klo 15:00.”

Itä-Suomen yliopisto – Environmental Law and Policy
https://studieinfo.fi/app/#!/korkeakoulu/1.2.246.562.17.28748583979
– 20 platser, möjlighet att avlägga juris magisterexamen (Master of Laws) på engelska
– observera ansökningstid: 2.12.2019-22.1.2020 kl. 15:00
Admission criteria
1. Bachelor’s degree or equivalent university degree in appropriate field
2. Proof of English-language proficiency
3. Letter of motivation in English
4. Letter of recommendation in English
5. Essay in English
6. Copy of passport photo page
The admission process also includes:
 Interview of candidates fulfilling the above criteria.
Applicants are evaluated and scored with following emphases (overall maximum 50 points):
Educational Background (appropriate Bachelor’s degree or equivalent university degree): 0-15
points
a) Relevance of studies
b) Scope of studies
c) Academic success
d) Other relevant background
Letter of Motivation in English: 0-10 points
Essay 0-15 points
Personal interview: 0-10 points
If an applicant scores zero points from any of the sections, the application will be automatically
rejected from the evaluation process. The maximum score is 50. Applicants who score less than 20
points will be automatically rejected.

2) Åbo Akademis rättsvetenskapliga magisterutbildningar
Magisterprogram i utrikeshandel och kommersiell juridik, politices magister (2 år)
https://studieinfo.fi/app/#!/korkeakoulu/1.2.246.562.17.80840053682

Magisterprogrammet International Law and Human Rights, politices magister (2 år)
– observera ansökningstid: 2.12.2019-22.1.2020 kl. 15:00
https://studieinfo.fi/app/#!/korkeakoulu/1.2.246.562.17.89281118334
https://www.abo.fi/en/study-programme/the-masters-degree-programme-in-international-lawand-human-rights/
3) Erkännande av examina avlagda utomlands
”Utbildningsstyrelsen fattar beslut om den behörighet som en examen som har avlagts i ett annat
land ger för […] uppgifter som kräver juris magisterexamen. Beslutfattandet kan påverkas av
huruvida examen är avlagd inom eller utanför ett EU- eller EES-land och om du är medborgare i
ett EU- eller EES-land.”
”Om du har avlagt en examen inom juridik i andra cykeln kan du ansöka om beslut om
jämställande av examen med en juris magisterexamen.”
– Utbildningsstyrelsens webbsida (www.oph.fi)
Information på Utbildningsstyrelsens sidor:
https://www.oph.fi/sv/tjanster/erkannande-av-examina/erkannande-av-examina-avlagdautomlands
https://www.oph.fi/sv/tjanster/erkannande-av-examina/erkannande-av-examina-avlagdautomlands/utbildningsstyrelsens-beslut
https://www.oph.fi/sv/tjanster/juridiska-omradet

4) Erkännande av finländska examina utomlands
”Om du planerar arbeta eller studera utomlands är det en myndighet, arbetsgivare eller
högskola i det land där du ska arbeta eller studera som bedömer vilken behörighet din
finländska examen ger.
Utbildningsstyrelsen stödjer erkännandet av finländska examina utomlands genom att informera
om Finlands utbildningssystem och examina samt om vilken behörighet som krävs för olika
yrken.”
– Utbildningsstyrelsens webbsida (www.oph.fi)
Information på Utbildningsstyrelsens sidor:
https://www.oph.fi/sv/tjanster/erkannande-av-examina/erkannande-av-finlandska-examinautomlands

Ämnesföreningen Stadga r.f. ansvarar inte för korrektheten hos infon på denna sida. Alla datum etc. måste kollas med universitetet i fråga.