Laga Kraft

Stadgas alumnförening Laga Kraft rf. är en alumnförening för utexaminerade rättsnotarier från Åbo Akademi och fungerar som en intresseorganisation för föreningens medlemmar. Dess syfte är att fungera som en länk mellan personer som har avlagt en rättsnotarieexamen vid Åbo Akademi samt mellan alumnföreningen och Ämnesföreningen Stadga r.f. och därmed främja samarbete mellan utexaminerade rättsnotarier i yrkeslivet med anknytning till Åbo Akademi och juris studerande vid Åbo Akademi. Dessutom är syftet att stödja och utveckla den juridiska utbildningen, undervisningen och forskningen vid Åbo Akademi samt befrämja yrkesfärdigheter för såväl medlemmar av Laga Kraft som medlemmar av Stadga. Föreningen har grundats på våren 2021. Föreningens verksamhet utvecklas aktivt enligt medlemmarnas önskemål.

Medlemsavgiften är 20 euro per år.

 

Föreningens styrelse består av:

Eeva-Riitta (Eevis) Högnäs, ordförande

Axel Hård af Segerstad, viceordförande

Malou Blomqvist, kassör

Alisa Montonen, sekreterare

Daniela Karlsson, ansvarig för medlemsregistret

Sara Neovius

Nelly Karhunen

 

Vill du bli medlem i Laga Kraft?  Fyll i medlemsblanketten här.

 

 

Dataskyddsbeskrivning

Länk till dataskyddsbeskrivningen för Stadgas Alumnförening Laga Kraft r.f. Dataskyddsbeskrivningen redogör för hur alumnföreningen samlar in, behandlar och lämnar ut personuppgifter som har att göra med medlemskapet i föreningen samt skötandet av medlemstjänster i enlighet med vad som är föreskrivet i föreningens stadgor om föreningens verksamhet.

Gällande stadgar: 02.06.2021 16:05:03 

1 § Föreningens namn, hemort och språk 

Föreningens namn är Stadgas Alumnförening Laga Kraft r.f. och dess hemort är Åbo. Föreningens språk är svenska. 

2 § Syfte 

Föreningen är en alumnförening för utexaminerade rättsnotarier från Åbo Akademi och fungerar som en intresseorganisation för föreningens medlemmar. 

Dess syfte är att fungera som en länk mellan personer som har avlagt en rättsnotarieexamen vid Åbo Akademi samt mellan Stadgas Alumnförening Laga Kraft r.f. och Ämnesföreningen Stadga r.f. och därmed främja samarbete mellan utexaminerade rättsnotarier i yrkeslivet med anknytning till Åbo Akademi och juris studerande vid Åbo Akademi. 

Dessutom är syftet att stödja och utveckla den juridiska utbildningen, undervisningen och forskningen vid Åbo Akademi samt befrämja yrkesfärdigheter för såväl Stadgas Alumnförening Laga Kraft r.f:s medlemmar som medlemmar av Ämnesföreningen Stadga r.f. Föreningens verksamhet eftersträvar inte att ge medlemmarna omedelbar ekonomisk fördel. 

3 § Verksamhetsformer 

För att förverkliga sitt syfte håller föreningen möten samt kan anordna föredrags-, diskussions-, fest- och skolningstillfällen ävensom seminarier och fritidsaktiviteter, bedriva 

serviceverksamhet, såsom mentorsverksamhet och exkursioner samt engagera sig på andra liknande sätt som främjar föreningens syfte. Föreningen kan bevilja bidrag och stipendier samt stödja såväl Stadgas Alumnföreningen Laga Kraft r.f:s medlemmar som Ämnesföreningen Stadga r.f:s medlemmar. 

Föreningen kan hålla kontakt med motsvarande organisationer och idka informationsverksamhet. Föreningen kan ansöka om medlemskap i andra organisationer, ifall detta gynnar förverkligandet av föreningens syfte. 

För att stödja sin verksamhet kan föreningen ta emot donationer och testamenten, äga och förvalta fast och lös egendom samt med vederbörligt tillstånd anordna avgiftsbelagda nöjestillställningar, lotterier, basarer och med dem jämförbara evenemang. 

4 § Medlemmar 

Som ordinarie medlem i föreningen kan antas utexaminerade rättsnotarier från Åbo Akademi. Om förutsättningarna för medlemskap uppfylls antas medlemmen vid erläggande av medlemsavgift och när styrelsen har godkänt medlemmen. 

Styrelsen kan som understödsmedlem godkänna en person eller ett samfund med rättshandlingsförmåga, vilken vill understödja föreningens verksamhet. Föreningsmötet kan utse hedersmedlemmar, som är befriade från medlemsavgift. 

En medlem har rätt att träda ut ur föreningen genom att skriftligen anmäla sitt utträde till styrelsen eller till dess ordförande eller genom att anmäla sitt utträde i föreningsmötets protokoll. De ordinarie medlemmarnas och understödsmedlemmarnas medlemsavgifter bestäms av årsmötet.

5 § Medlemsförteckning 

Styrelsen ska föra en förteckning över föreningens medlemmar. I förteckningen ska införas varje medlems fullständiga namn och hemort. 

6 § Styrelsen 

Till föreningens styrelse hör en ordförande, en sekreterare och en kassör och högst fem (5) andra medlemmar. Styrelsen väljer inom sig en vice ordförande som under verksamhetsåret sköter ordförandens uppgifter då denne är förhindrad. 

Styrelsen upprättar en skriftlig arbetsordning som fastställs på mandatperiodens första styrelsemöte. 

Styrelsens mandatperiod är ett år. Mandatperioden börjar från årsmötet. 

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller då denne är förhindrad på kallelse av vice ordföranden eller styrelsen då de anser att det behövs eller då minst hälften av styrelsemedlemmarna så kräver. Möteskallelse samt mötesprotokoll ska delges till Ämnesföreningen Stadga r.f.:s styrelse. 

Styrelsen är beslutsförbar när minst hälften av dess medlemmar, ordförande eller vice ordförande medräknad, är närvarande. Som styrelsens beslut antas den mening som understöds av mer än hälften av de närvarande styrelsemedlemmarna. Ordförandens åsikt avgör vid lika röstetal, vid personval och sluten omröstning avgör lotten. Till medlem av styrelsen kan väljas en ordinarie medlem av föreningen. 

En styrelsemedlem kan utträda ur styrelsen genom att skriftligen meddela styrelsen om detta. Om så sker kan styrelsen komma överens om uppdelningen av styrelsemedlemmars uppgifter inom styrelsen eller vid ett extra föreningsmöte välja en ny styrelsemedlem för återstående mandatperiod. Om styrelsemedlem inte längre uppfyller de krav som ovan nämns utträder personen ur styrelsen. 

Styrelsemötena är öppna för alla föreningens medlemmar och Ämnesföreningen Stadga r.f.:s styrelse. Vid styrelsemötena har närvarande medlemmar och Ämnesföreningen Stadga r.f.:s styrelse yttranderätt. Rösträtt har dock endast Stadgas Alumnförening Laga Kraft r.f:s styrelsemedlemmar. 

7 § Tecknande av föreningens namn 

Föreningens namn tecknas antingen av styrelsens ordförande, kassör eller av två (2) styrelsemedlemmar tillsammans. 

8 § Räkenskapsperioden och verksamhetsgranskning 

Räkenskapsperioden är ett kalenderår. 

Bokslutet med därtill hörande handlingar ska tillställas verksamhetsgranskaren senast tre (3) veckor före årsmötet. Verksamhetsgranskaren ska avge sin skriftliga berättelse till styrelsen senast två (2) veckor före årsmötet. 

Föreningen har en (1) verksamhetsgranskare samt en (1) verksamhetsgranskarsuppleant. 

Verksamhetsgranskaren och suppleanten väljs av föreningens årsmöte. Verksamhetsgranskarens och verksamhetsgranskarsuppleantens mandatperiod är ett år.

9 § Sammankallande av föreningsmöten 

Föreningsmöten sammankallas av styrelsen. Kallelsen ska ske senast sju (7) dagar före mötet till den e-post som meddelats. Kallelsen ska delges till alla som meddelat sin e-post och har yttranderätt vid föreningsmötet. I kallelsen ska framgå möjligheten att delta genom datakommunikation eller med något annat tekniskt hjälpmedel. 

10 § Föreningsmöten 

Föreningens ordinarie möte är årsmötet, som hålls före utgången av juni. Närmare tidpunkt bestäms av styrelsen. Medlemmar får närvara i föreningens möte genom datakommunikation eller med något annat tekniskt hjälpmedel under pågående möte. 

Föreningsmötena är beslutföra när mötena är sammankallade enligt stadgarna. 

Extra möte hålls, ifall styrelsen anser att orsak därtill föreligger eller ifall minst en tiondel (1/10) av föreningens ordinarie medlemmar skriftligen anhåller därom av styrelsen för behandling av uppgivet ärende. Mötet ska hållas inom en (1) månad från att anhållan tillställs styrelsen. 

Vid föreningsmöten har varje ordinarie medlem en (1) röst. Som mötets beslut antas den mening som understötts av mer än hälften av de angivna rösterna, ordförandens röst avgör vid lika röstetal och vid sluten omröstning avgör lotten. 

Styrelsen meddelar i samband med kallelsen hur röstning sker. Hedersmedlemmar, understödsmedlemmar och Ämnesföreningen Stadga r.f.:s styrelse har rätt att närvara och yttra sig vid föreningens möte. Rösträtt har dock endast ordinarie medlemmarna. Den kandidat som i personval har fått minst hälften av de avgivna rösterna blir vald. Har ingen av kandidaterna fått majoriteten av de avgivna rösterna, ska nytt val förrättas mellan de två kandidater som fått flest röster. Den kandidat som i det nya valet har fått flest röster väljs. Vid lika röstetal vid personval avgör lotten. 

11 § Ärenden som behandlas vid föreningsmöten 

Vid föreningens årsmöte ska behandlas åtminstone följande ärenden:

 1. Mötets öppnande; 
 2. Val av mötesordförande, sekreterare, två protokolljusterare och två rösträknare; 
 3. Konstaterande av mötets stadgeenliga sammankallande och beslutförhet; 
 4. Föredragningslistan för mötet godkänns 
 5. Presentation av bokslutet, verksamhetsberättelsen och verksamhetsgranskningsberättelsen; 
 6. Fastställande av bokslutet och verksamhetsberättelsen;
 7. Beviljande av ansvarsfrihet åt styrelsen och andra redovisningsskyldiga; 
 8. Presentation av verksamhetsplan och budget för nästa räkenskapsperiod; 
 9. Fastställande av verksamhetsplan, budget och medlemsavgift för nästa räkenskapsperiod; 
 10. Val av styrelseordförande, sekreterare och kassör samt eventuella andra ledamöter i styrelsen för följande verksamhetsår.
 11. Val av en (1) verksamhetsgranskare samt en (1) verksamhetsgranskarsuppleant för nästa räkenskapsperiod;
 12. Övriga i möteskallelsen angivna ärenden

Eventuella intresseanmälningar för styrelseposter kan skickas elektroniskt till styrelsen innan mötet. Medlemmar kan även välja att ställa upp på mötet. 

Om en föreningsmedlem önskar att ett ärende tas upp för behandling vid ett föreningsmöte, ska styrelsen meddelas om detta i så god tid att ärendet kan inkluderas i möteskallelsen. 

12 § Upplösande av föreningen 

Ifall föreningen upplöses ska föreningens medel användas till ett ändamål som gynnar dess syfte. Föreningens sista möte beslutar närmare om användningen. 

13 § Medlemsrättigheter 

Erhållna medlemsrättigheter bevaras. 

14 § Övriga tillämpliga stadganden 

Föreningslagen (1989/503) tillämpas i övrigt.