Magisterstudier

Magisterantagningsmöjligheter för rättsnotarier

Antagningskriterier hittas främst i studieinfo.fi-portalen, men också på universitetens egna webbsidor.
OBS! Man bör ta kontakt med de andra universiteten vid specifika frågor och oklarheter som gäller
antagningen. ÅA har inget med JM-antagningarna att göra och har t.ex. inte information om de
sökandes medelvitsord i tidigare JM-antagningar. ÅA kan inte heller ge någon bedömning av chanserna
att bli antagen till en JM-utbildning i 2019-års antagning.

Ansökan (elektroniskt ansökningsformulär) till magisterutbildningarna via http://studieinfo.fi/.
Fyra universitet i Finland utbildar juris magistrar:

 • Åbo universitet (Åbo)
 • Helsingfors universitet (Helsingfors eller Vasa)
 • Itä-Suomen yliopisto (Joensuu)
 • Lapin yliopisto (Rovaniemi)

Åbo Akademi erbjuder olika magisterutbildningar (dock ej juris magister), t.ex.:

 • Politices magister i magisterprogrammet Utrikeshandel och kommersiell juridik
 • Politices magister i magisterprogrammet International Law and Human Rights
Juridisk examen utomlands – erkännande av examen:

Man kan avlägga examen som motsvarar juris magisterexamen utomlands, men bör då veta
hur man ska göra för att få examen erkänd i Finland.

Juris magister på finska/svenska

Ansökningstid 20.3.2019 kl 08:00 – 3.4.2019 kl 15:00

Åbo universitet – Oikeustiede, oikeustieteen maisteri (2 v)
https://opintopolku.fi/app/#!/korkeakoulu/1.2.246.562.17.63622639498

– 20 platser för ÅA:s rättsnotarier
– inga krav på ett visst medelvitsord, men vid behov rangordning och gallring enligt medelvitsord
för alla kurser i RN-examen:
”Kaikkien rättsnotarie-tutkintoon sisältyvien opintojaksojen arvosanoista lasketaan
keskiarvo. Hakijan esittämien opintosuoritusten arvosanat muunnetaan tarvittaessa
Turun yliopiston rehtorin opintosuoritusten arvostelusta 1.8.2005 lukien antaman
määräyksen mukaisesti uudelle arvosteluasteikolle (1-5). Mikäli suorituksesta on
annettu arvosana godkänd, se vastaa arvosanaa 3. Mikäli toisen kotimaisen kielen
suorituksesta on annettu arvosana goda insikter, se vastaa arvosanaa 4. Mikäli toisen
kotimaisen kielen suorituksesta on annettu arvosana nöjaktiga insikter, se vastaa
arvosanaa 2. Hakijat valitaan keskiarvon mukaisessa pistejärjestyksessä. Tasapisteiden
sattuessa ratkaisee RN-lopputyön arvosana. Jos tämäkin on sama, hyväksytään
tiedekuntaan kaikki samaan pistemäärään yltäneet.”

Deadline för bilagor (betygskopia + prestationsutdrag): 10.4.2019 kl. 15:00
Obs! Om du inte kan bifoga en kopia av ditt examensbetyg per den 10.4.2019, bör du
uppvisa ett intyg om att du har avlagt alla prestationer som ingår i din examen inom
deadline (prestationerna daterade senast den 10.4.2019). (Intyget fås från FSE:s
fakultetskansli.) Om du inte bifogade en betygskopia till din ansökan, bör din examen
vara avlagd och daterad senast den 8.7.2019 i samband med mottagandet av
studieplatsen.

Helsingfors universitet – Magisterprogrammet i rättsvetenskap (undervisning på svenska), juris
magister (2 år)
https://studieinfo.fi/app/#!/korkeakoulu/1.2.246.562.17.37355385289

– 10 platser för ÅA:s rättsnotarier, varav max. tre platser i Vasa och resten i Helsingfors
– krav på medelvitsord 3 i RN-examen och minst vitsord 3 för RN-avhandling:
”För dem som avlagt rättsnotarieexamen enligt examensförordningen 794/2004
motsvarar vitsorden 1-5 direkt poängen 1-5. De vitsord som beaktas är vitsorden för de
sammanlagt 15 obligatoriska studieperioder som ingår i ämnesstudierna samt vitsorden
för övningsuppsats samt rättsnotarieavhandling i den vetenskapliga specialiseringen.
Placeringen i rangordningen är enligt medeltalet; vid jämna poäng avgör vitsordet för
rättsnotarieavhandlingen. I fall också det är detsamma, antas alla studerande vid
antagningsgränsen som nått samma poängtal.
För att bli antagen förutsätts att sökanden har minst medeltal 3,0 samt att vitsordet för
RN-avhandlingen är minst 3 (examen enligt förordning 794/2004). Vitsordet för det
skriftliga arbetet räknas med i medeltalet.”

Deadline för bilagor (betygskopia + prestationsutdrag, på svenska): 10.4.2019 kl. 15:00
– Läs noggrant anvisningarna om vilka bilagor som krävs.
– Se anvisningarna om hur man visar sina språkkunskaper.
Obs! Om den examen som ligger till grund för ansökan inte är klar, behöver du inte
lämna in examensbeviset i ansökningsskedet. Om du blir antagen är beslutet i så fall villkorligt. I antagningsbrevet får du anvisningar om hur du ska lämna in det slutliga
examensbeviset. Det slutliga examensbeviset ska lämnas in senast 14.8.2019!

Itä-Suomen yliopisto – Oikeustieteellinen ala, oikeustieteen maisteri (2 v), Joensuun kampus
https://opintopolku.fi/app/#!/korkeakoulu/1.2.246.562.17.92242809165

– 5 platser (gemensamt för ÅA, TY, HU och LY)
– inga krav på ett visst medelvitsord, men vid behov rangordning och gallring enligt vägt
medelvitsord för alla kurser i RN-examen:
”Valinta suoritetaan ensisijaisesti tutkintoon kuuluvien opintojen opintopisteillä
painotetun keskiarvon perusteella ja toissijaisesti opinnäytetyön arvosanan perusteella.”

Deadline för bilagor (betygskopia + prestationsutdrag): 10.4.2019 kl. 15:00
Obs! Den som får sin examen i maj ska senast 10.4.2019 kl. 15:00 lämna in ett
studieprestationsutdrag över alla kurser som han/hon tills dess har avlagt. Den sökande
får sedan komplettera sin anhållan genom att senast den 6.6.2019 kl. 15:00 lämna in en
kopia av betyget + slutgiltigt prestationsutdrag.

Lapin yliopisto – Oikeustiede, oikeustieteen maisteri (2 v), maisterihaku
https://opintopolku.fi/app/#!/korkeakoulu/1.2.246.562.17.89425361964

– 3 platser för ÅA:s rättsnotarier
– krav på medelvitsord 3 för kurser i RN-examen och minst vitsord 3 för RN-avhandling:
” Opiskelijat hyväksytään ilman valintakoetta rättsnotarie-tutkintotodistuksesta saatavien
pisteiden mukaisessa paremmuusjärjestyksessä siten, että huomioon otetaan hakijan
ilmoittaman 12 parhaan pakollisen opintojakson sekä mahdollisen RN-lopputyön (RNavhandling) arvosanat. (Hakija alleviivaa valitut opintojaksot opintosuoritusotteeltaan)
Arvosanat muunnetaan tarvittaessa asteikolle 1-5.
Hakijat valitaan heidän edellä mainitulla tavalla saamansa yhteispistemäärän mukaisessa
järjestyksessä suorittamaan oikeustieteen maisterin tutkintoa. Tasapisteiden sattuessa
ratkaisee RN-lopputyön arvosana. Jos tämäkin on sama, hyväksytään tiedekuntaan kaikki
samaan pistemäärään yltäneet. Valintatoimikunta ratkaisee tarvittaessa, miten
valintaperusteita sovelletaan hakijan opintosuoritusten pisteytykseen.
Hakijan opintomenestyksen keskiarvon on kuitenkin aina vastattava vähintään arvosanaa 3 ja
lisäksi kirjallisen työn arvosanan on oltava vähintään 3.”

Deadline för bilagor (betygskopia + prestationsutdrag): 10.4.2019 kl. 15:00
Obs! ”Liitteet ladataan opintopolun hakulomakkeelle määräaikaan mennessä.
Hyväksymispäätöksen jälkeen hakijan tulee esittää alkuperäiset todistukset
oikeustieteiden tiedekunnan kansliassa syksyn 2019 aikan.”

Juris magister (Master of Laws) på engelska
Ansökningstid november 2019 – januari 2020:
Itä-Suomen yliopisto – Environmental Policy and Law
https://opintopolku.fi/app/#!/korkeakoulu/1.2.246.562.17.32623920017
(Ansökan i november 2019 – januari 2020.)

Åbo Akademi erbjuder följande rättsvetenskapliga magisterutbildningar:

Ansökningstid: november 2019 – januari 2020 /
20.3.2019 kl. 08:00 – 3.4.2019 kl. 15:00
Deadline för bilagor: januari 2020 kl. 15:00 / 10.4.2019 kl. 15:00 / 6.6.2019 kl.
15:00

 1. ÅA:s ansökningswebb – antagning till politices magisterutbildning
 2. Magisterprogrammet International Law and Human Rights, politices magister (2 år)
  https://opintopolku.fi/app/#!/korkeakoulu/1.2.246.562.17.25563397774
  Obs! Ansökan i november 2019 – januari 2020.
 3. Magisterprogram i utrikeshandel och kommersiell juridik, politices magister (2 år)
  https://studieinfo.fi/app/#!/korkeakoulu/1.2.246.562.17.77734476185
Juridisk examen utomlands – erkännande av examen:

Man kan avlägga examen som motsvarar juris magisterexamen utomlands.
”Om den sökande är medborgare i ett EU/EES-land och har avlagt examen inom det juridiska området
i ett annat EU/EES-land kan han eller hon hos Utbildningsstyrelsen ansöka om beslut om behörighet
för en tjänst eller uppgift som har rättsnotarieexamen eller juris magisterexamen som
behörighetsvillkor. Beslutet fattas med stöd av lagen om erkännande av yrkeskvalifikationer.”
”Beslutet ges vid behov som villkorligt beslut. Det innebär att den sökande ska avlägga ett
lämplighetsprov kring sådana ämnen som ingår i den utbildning som krävs i Finland, men som inte
ingått i den sökandens utbildning. Lämplighetsprovet [ETA-kelpoisuuskoe, EES-behörighetsprov]
ordnas av den fakultet vid ett universitet där man kan avlägga juris magisterexamen.”
– Utbildningsstyrelsens webbsida (www.oph.fi)

Information på Utbildningsstyrelsens sidor på svenska:
http://www.oph.fi/utbildning_och_examina/erkannande_av_examina/utbildningsstyrelsens_beslut/examina_inom_det_juridiska_omradet

Information på Utbildningsstyrelsens sidor på finska:
http://www.oph.fi/koulutus_ja_tutkinnot/tutkintojen_tunnustaminen/opetushallituksen_paatokset/oikeustieteen_alan_tutkinnot

Information om ETA-kelpoisuuskoe på Åbo universitets sidor:
http://www.utu.fi/fi/yksikot/law/opiskelu/muut-opiskeluoikeudet/Sivut/ETA-kelpoisuuskoe.aspx

Information om ETA-kelpoisuuskoe på Helsingfors universitets sidor:
https://www.helsinki.fi/fi/oikeustieteellinen-tiedekunta/opiskelu/opintoaika-opinto-oikeudetvalmistuminen-ja-opintojen-vanheneminen-eta-kelpoisuuskoe

Information om ETA-kelpoisuuskoe på Lapplands universitets sidor:
https://www.ulapland.fi/FI/Yksikot/Oikeustieteiden-tiedekunta/Opinnot/ETA-kelpoisuuskoe-Lapinyliopistossa-2018

Ämnesföreningen Stadga r.f. ansvarar inte för korrektheten hos infon på denna sida. Alla datum etc. måste kollas med universitetet i fråga.